Syirik Adalah – Pengertian, Jenis, Sebab, Dampak Dan Contoh

Posted on

Syirik Adalah – Pengertian, Jenis, Sebab, Dampak Dan Contoh – Hay sahabat semua.! Pada perjumpaan kali ini kembali akan kami sampaikan materi makalah tentang syirik.

Namun pada perjumpaan sebelumnya kami juga telah menyampaikan materi makalah tentang sebuah Aplikasi Penghasil Saldo Dana Halal berbasis Syariah. Nah untuk lebih jelasnya mari kita simak ulasan selengkapnya di bawah ini.

Pengertian Syirik

Syirik
Syirik

Syirik ialah merupakan sebuah perbuatan yang menduakan sesuatu selain Allah dan dapat disandarkan atau menyamakan nya dengan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, serta asma dan sifat nya.

Syirik termasuk salah satu dosa yang besar dan lawan dari sifat tauhid atau mengesakan Allah.

Syirik yang artinya meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam hal urusan – urusan yang khusus untuknya, seperti wajib nya uluhiyah, wujud, penyembahan, dan pengaturan urusan – urusan kepada makhluk nya.

Perbuatan syirik ialah merupakan lawan dari sifat tauhid.

Musyrik ialah orang yang menyekutu kan adanya Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Mereka meyakini bahwa selain Allah ada yang mempunyai sifat – sifat dan meyakini bahwa sebagian urusan makhluk di serahkan kepada selain nya, yang patut untuk disembah.

Contoh nyata orang syirik, ialah beristighasah, berdoa, shalat, puasa, bernadzar, atau berkurban kepada berhala-berhala dan lain sebagainya.

Jenis – Jenis Syirik

1. Pengertian Syirik Besar

Apa yang dimaksud dengan syrik besar ? Syiriik besar ialah memaling kan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah.

Contoh: Mendekat kan diri kepada selain nya lewat hal – hal yang dikhusus kan hanya bagi Allah.

Menyembelih hewan kurban atau nadzar selain kepada Allah, baik kepada kuburan yang sudah dikeramat kan, syaitan, jin, dan lain nya.

Seseorang akan takut kepada orang mati yang menurut nya bisa dapat membahayakan nya.

Dan mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang tentu tidak dapat kuasa memberikan manfaat ataupun mudharat.

Baca Juga :   Belajar Huruf Hijaiyah

Atau seseorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah dimana tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memberikan nya kecuali hanya kepada Allah.

Contohnya : Dapat menghilangkan kesulitan, memenuhi hajat, dan lain sebagainya.

Berbuat syirik besar dapat mengeluar kan pelaku nya dari agama Islam dan menjadikan nya kekal abadi di dalam api neraka.

Hal ini dapat terjadi apabila dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan belum bertaubat dari syiirik nya tersebut.

Dibawah ini adalah bentuk – bentuk syirik besar, antara nya :

  • Perbuatan yang syiriik dalam bentuk doa, yaitu disamping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa dan memohon kepada selain nya.
  • Keinginan, tujuan, dan niat, yaitu bentuk syirik yang menunjuk kan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah.
  • Ketaatan, ialah bentuk syiirik yang menta’ati diri kepada selain Allah dengan berbuat maksiat kepada Allah.
  • Mahabbah, ialah bentuk syiirik yang menyama kan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan dalam dirinya.

2. Pengertian Syirik Kecil

Apabila seseorang memiliki sifat syirik kecil tidak akan menjadikan nya keluar dari Agama Islam, tetapi dia mengurangi tauhid dan merupakan jalan kepada syirik besar.

Di bawah ini ada dua bentuk dari syirik kecil, yaitu :

1. Berbuat Syirik Zhahir ( nyata )

Ada ucapan dan perbuatan yang termasuk ke dalam golongan syiirik kecil. Dalam bentuk ucapan, contohnya bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta’ala yang demikian juga dalam bentuk kufur.

Sedangkan pada bentuk perbuatan, contohnya dengan memakai benang , gelang, kalung, dan lain nya sebagai bentuk dalam penolak bala. Tidak hanya itu menggantung kan jimat karena takut dari kejahatan dan lain nya.

Bila mempercayai semua itu sebagai penolak bala atau bahkan untuk dapat menghilalngkan nya, maka perbuatan ini termasuk kedalam syiirik kecil. Karena Allah tidak pernah menjadi kan sebab – sebab hilang nya marabahaya dengan hal-hal itu.

2. Berbuat Syirik Khafi (tersembunyi)

Setiap keinginan dan memiliki niat, seperti sum’ah, riya’, dan lain sebagainya ialah termasuk syiirik tersembunyi.

Melakukan ibadah atau amalan tertentu untuk lebih mendekat kan diri kepada Allah, tetapi ingin di puji dengan manusia lain sama saja syiirik.

Baca Juga :   Syafakillah Thohurun Insya Allah

Itu dikarena kan dia beribadah tidak dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, tetapi karena manusia.

Suatu amalan apabila bercampur dengan riya’ maka amalan tersebut tertolak karena itu Allah memperintah kan kita untuk berlaku ikhlas dalam menjalankn sesuatu hal.

Amal shaleh dan tidak menyekutu kan Allah merupakan rukun amal yang sangat maqbul.

Macam – Macam Syirik

Syirik Uluhiyah

Syirik uluhiyah adalah dimana seseorang beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Baik dalam bentuk doa yang memiliki sifat ibadah ataupun doa dalam menyelesaikan masalah.

Pada umumnya manusia menyekutu kan Allah dalam hal Uluhiyah dengan berdoa kepada selain Allah di samping dia berdoa juga kepada Allah.

Dengan cara memaling kan suatu bentuk ibadah, seperti bernadzar, menyembelih, berdoa, dan lain sebagainya kepada selain nya.

Barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah berarti ia meletak kan ibadah nya tidak pada tempat nya dan menyembah kepada yang tidak berhak disembah.

Syirik Rububiyah

Syiriik rububiyah artinya dimana seseorang menjadi kan sekutu selain Allah sebagai pengatur alam semesta dan seisi nya termasuk juga kepada makhluk ciptaan nya. Hal semacam ini bisa disebut sebagai syiirik yang sering di lakukan oleh orang-orang kafir.

Hanya orang – orang kafir lah yang mempercayai pencipataan dan pengaturan alam semesta di lakukan oleh selain Allah.

Beberapa dari mereka dapat mempercayai adanya dewa – dewa atau patung tuhan yang mengatur alam semesta ini.

Sedang kan syirik terhadap asma dan sifat nya berarti lebih meyakini bahwa ada makhluk nya yang mempunyai sifat yang sama dengan nya.

Mereka lebih meyakini bahwa sifat allah berbeda dengan dzatnya serta wujud independen daripada dzatnya.

Cara Membentengi Diri Dari Sifat Syirik

  • Mengikhlas kan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla dengan selalu berupaya memurni kan tauhid dan ajarannya.
  • Menuntut ilmu syar’i yang benar – benar murni dan sesuai dengan yang ada di dalam Al Qur’an dan Sunnah.
  • Mengenali dampak dari syiirik dan menyadari diri bahwa sifat syirik akan menghantar kan pelaku nya kekal abadi di dalam api neraka dan terhapus nya segala pahala.
  • Menyadari bahwasan nya syirik besar tidak akan di ampuni oleh Allah kecuali ia bertaubat dengan taubatan nasuha.
  • Tidak bergaul dengan orang – orang bodoh yang terlena akan berbagai bentuk kesyiirikan atau yang mempraktek kan perbuatan syiirik.
Baca Juga :   Alat Transportasi Dalam Bahasa Arab

Ancaman Dan Dampak Bagi Orang Musyrikin

1. Tidak akan pernah diampuni oleh Allah subahanahu wa ta’ala orang yang telah berbuat syirik kepadanya.

Jika ia mati dalam sifat kemusyrikan nya dan tidak sempat bertaubat kepada Allah atas perbuatan nya.

Firman Allah dalan surah An Nisa: 48.

2. Kekal abadi di dalam api neraka karena diharam kan bagi orang musyrik surga sehingga dia ditempatkan di neraka, firman Allah dalan surah Al Maidah: 72.

3. Apabila seseorang telah berbuat syiirik, itu dapat menghapus kan pahala seluruh amal kebaikan nya. Allah Ta’ala berfirman dalam QS. Al An’am: 88.

Itulah petunjuk dari Allah, yang dengan nya Dia akan memberi petunjuk kepada siapa yang akan dikehendaki-nya di antara hamba – hambanya. Seandai nya mereka bisa mempersekutu kan Allah, niscaya lenyap lah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan selama ini.

4. Orang musyrik itu halal darah dan harta nya. Seperti dalam Firman Allah dalam surah At Taubah: 5.

5. Termasuk perbuatan zalim. Apabila seseorang berbuat syirik berarti ia mendasar kan sesuatu yang tidak berhak kepada yang berhak, ialah Allah.

Hal itu termasuk ke dzaliman yang paling sangat besar. Dosa yang paling besar ialah syirik, ke dzaliman yang paling dzalim adalah syirik, dan kemunkaran yang paling munkar adalah syirik.

Firman Allah QS. Luqman : 13.

Dan ( ingat lah ) ketika Luqman berkata kepada seorang anak nya, di waktu ia memberi pelajaran kepada nya: “ Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguh nya mempersekutu kan (Allah) adalah benar – benar sebuah ke dzaliman yang sangat besar”.

Nah itulah yang bisa quipper.co.id sampaikan mengenai materi makalah syirik, semoga apa yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat semua.

Baca juga :